dimarts, 4 de desembre de 2012

Eleccions Consell Escolar. Què és? Qui el composa? Funcions

Aquest curs es tornen a convocar eleccions per a la renovació parcial dels membres del Consell Escolar de l'Escola El Corb


Què és el Consell Escolar?


El Consell Escolar del centre és l'òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern dels centres educatius.

Qui composa el Consell Escolar?


- El/la director/a del centre.
- El/la cap d'estudis.
- El/la secretari/ària del centre.
- Un/a regidor/a o representant de l'Ajuntament.
- 4 representants del claustre.
- 3 representants del pares i mares dels alumnes.
- 1 representant de l'AMPA.
- Un/a representant del personal d'administració i serveis del centre.

Funcions del Consell Escolar


Corresponen al consell escolar les funcions següents:

1. Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una
majoria de tres cinquenes parts dels membres.

2. Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el
desenvolupament i els resultats.

3. Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords
de col·laboració del centre amb entitats o institucions.

4. Aprovar les normes d'organització i funcionament i les modificacions
corresponents.

5. Aprovar la carta de compromís educatiu.

6. Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.

7. Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes.

8. Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del
director o directora.

9. Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions
als alumnes.

10. Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars
complementàries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.

11. Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del
centre i conèixer l'evolució del rendiment escolar.

12. Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn.

13. Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o
reglamentàries.